STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE A BOBULUI, SKELETONULUI ŞI SANIEI

Programul strategic
privind activitatea de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale
de competiţie din România
pe perioada ciclului olimpic 2010 – 2014

Prin lansarea şi susţinerea prezentei strategii, elaborate pentru ciclul olimpic 2010-2014 se propune alinierea activităţii sportive interne de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale la standarde internaţionale şi satisfacerea intereselor naţionale în acord cu practica şi normele internaţionale de specialitate.
Misiunea Federaţiei Române de Bob şi Sanie este de a organiza şi dezvolta activitatea de bob, sanie, skeleton de competiţie din România prin mijloacele specifice unei federaţii naţionale.
În conceperea strategiei s-a pornit de la poziţia federaţiei, locul pe care instituţia noastră doreşte să-l ocupe, potenţialul şi sfera în care aceasta acţionează. Prezenta Strategie a fost elaborată de grupul de lucru numit prin Hotărârea Comitetului Federal al Federaţiei Române de Bob şi Sanie, care a colectat date în urma consultării membrilor afiliaţi, a tehnicienilor implicaţi direct în procesul de pregătire a sportivilor,  a reprezentanţilor unor instituţii cu atribuţii în domeniul sportului, administraţiilor publice locale, precum şi a unor persoane neimplicate direct în activitatea noastră ca aplicaţie a metodei Brainstorming. S-au stabilit direcţii de acţiune pentru eficientizarea activităţii de bob, sanie, skeleton în scopul realizării obiectivelor strategice.

Principalele elemente conturate sunt orientate către:

Graficul de realizare în timp al Strategiei cuprinde:

Obiective/măsuri pe termen scurt (2011) – care vizează, în principal, activităţi de organizare şi funcţionare a Federaţiei Române de Bob şi Sanie -  resurse umane, colaborarea ştiinţifică, asistenţă interdisciplinară în activitatea loturilor naţionale;
Obiective şi măsuri pe temen mediu (2011-2012)  – care vizează dezvoltarea pe orizontală a activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale -  sportul pentru toţi, finanţarea activităţii, relaţii internaţionale, valori etice, imagine şi publicitate sportivă;
Obiective şi măsuri pe termen lung (2010-2014)  – care vizează, în principal, măsuri privind bazele sportive şi baza materială a bobului, saniei, skeletonului şi saniei pe piste naturale, precum şi dezvoltarea pe verticală a activităţii sportive, implicând ridicarea nivelului performanţial.

Federaţia Română de Bob şi Sanie reprezintă instituţia de utilitate publică, cu personalitate juridică de drept privat,  autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial; a fost fondată în anul 1924, reorganizată conform Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000 şi are Statut propriu adoptat în anul 2001 elaborat în conformitate cu dispoziţiile acestei legi şi cu regulamentul de punere a ei în aplicare, cu prevederile legislaţiei române în vigoare privind persoanele juridice – asociaţii şi fundaţii, precum şi cu statutele F.I.B.T. şi F.I.L., completat conform prevederilor Legii nr.472/2004 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, Legii nr.551/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă şi Legii nr.552/2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
Federaţia Română de Bob şi Sanie este constituită prin asocierea cluburilor de bob, skeleton şi/sau sanie şi asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de bob şi sanie afiliate şi recunoscute de ea. Este afiliată la F.I.B.T. ŞI F.I.L. şi recunoscută de acestea, inclusiv de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român  ca singura autoritate pe plan naţional în problemele ce privesc activitatea de bob, skeleton şi sanie de competiţie din România.
Scopul Federaţiei Române de Bob şi Sanie îl constituie organizarea şi controlul oricărui mod de practicare a bobului, skeletonului şi saniei de competiţie pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare, precum şi organizarea propiei activităţi, în temeiul Statutului şi pe baza regulamentelor, normelor şi hotărârilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de statut.
Adunarea generală este organul de conducere şi legislativ al F.R.B.S. alcătuit din totalitatea membrilor săi şi, în consecinţă, autoritatea supremă. Comitetul Federal este organul de conducere executivă între adunările generale. Biroul Executiv este organul de administrare şi gestionare a activităţii F.R.B.S. Cenzorul este organ de control financiar intern al F.R.B.S. Comisiile centrale sunt organisme de specialitate ale Comitetului Federal al F.R.B.S. Împuterniciţii F.R.B.S. sunt: preşedintele, secretarul general şi trezorierul.
Sursele de finanţare ale F.R.B.S. provind din: sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz; veniturile obţinute din activităţile economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei; cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor statutului, regulamentelor şi normelor proprii; donaţii şi sponsorizări; alte venituri, în condiţiile legii; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Ca instrument de lucru pentru elaborarea Strategiei a fost utilizată analiza SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Pericole ale cărei rezultate se prezintă astfel:

SINTEZA PUNCTELOR TARI

► tradiţie şi rezultate sportive obţinute în decursul timpului;
► dezvoltare cantitativă prin creşterea numărului de membrii afiliaţi, a numărului de sportivi legitimaţi şi a numărului de clasări în competiţiile oficiale internaţionale de bob şi sanie;
► recunoaşterea internaţională a federaţiei;
► tehnicieni de specialitate, personal cu experienţă, bine pregătit;
► creşterea interesului pentru practicarea, în special a disciplinei sanie;
► existenţa cluburilor sportive şcolare şi universitare distribuite echilibrat din p.d.v. geografic – Argeş, Braşov, Harghita, Hunedoara, Prahova, Suceava;
► implicarea activă a Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, a Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret şi a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
► existenţa cluburilor departamentale, care prin aportul adus la dezvoltarea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale pot devei exemple;
► iniţierea unor lucrări de investiţii în obiective sportive modern;
► susţinerea şi interesul acordate activităţii de bob sanie de către administraţiile publice centrale şi locale.

SINTEZA PUNCTELOR SLABE

► inexistenţa unei pârtii de bob şi/sau sanie, la standarde internaţionale;
► lipsa investiţiilor în dezvoltarea bazei materiale, de care să beneficieze sportivii noştrii;
► interesul scăzut al populaţiei pentru practicarea, în general, a sportului;
► resursele financiare mici şi în continuă scădere;
► dotări specifice insuficiente;
► lipsa activiţilor de masă;
► membrii colectivelor tehnice, deşi bine pregătiţi sunt prost plătiţi;
► absenţa asociaţiilor judeţene de bob şi sanie;
► deficienţe ale cadrului legislativ al activităţii de sport şi educaţie fizică;
► absenţa activităţilor de cercetare;
► folosirea timidă a instrumentelor manageriale: managementul prin obiective, prin proiecte, metode de stimulare a creativităţii, etc.
         
OPORTUNITĂŢI

► existenţa unor programe ale administraţiei centrale şi locale pentru dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor pentru bob, sanie, skeleton;
► existenţa programelor de solidaritate – naţională şi olimpică ale federaţiilor internaţionale de specialitate şi ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
► depunerea candidaturii României pentru organizarea în anul 2022 a Jocurilor Olimpice de Iarnă;
► creşterea numărului de structuri sportive afiliate federaţiei;
► existenţa în Legea 571/2003 privind Codul fiscal a unor facilităţi acordate societăţilor comerciale care finanţează activităţile nonprofit, de care pot beneficia şi sporturile noastre;
► diversificarea, prin creşterea numărului de competiţii, a sistemului competiţional internaţional de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale;
► promovarea, în vederea certificării ca probă olimpică a saniei pe echipe, de către federaţia internaţională de specialitate – F.I.L., precum şi a introducerii unui nou sport olimpic – sania pe piste naturale;
► organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret – prima ediţie în 2012;

PERICOLE – RISCURI

► efectele crizei mondiale care pot diminua drastic resursele financiare;
► eliminarea sportului din rândul domeniilor de interes naţional;
► posibilitatea pierderii celor mai buni sportivi şi tehnicieni, în cazul în care nu se găsesc resursele financiare pentru susţinerea lor.

Problema primordială a sporturilor de iarnă este diminuarea resurselor financiare, atât a celor de la bugetul de stat, cât şi a resurselor extrabugetare, ca efect al crizei economice. Această reducere va influenţa activitatea sportivă, investiţiile şi dotările în sport, în general.  Reacţia federaţiei noastre este bazată pe un management adaptat, care pe termen scurt nu poate fi decât cel crizei, pe termen mediu al eficienţei, iar pe termen lung al calităţii totale.

O altă problemă importantă a activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie o reprezintă lipsa unei pârtii de bob şi/sau sanie în România, unde practicanţii acestor sporturi s-ar putea antrena şi concura. Ideal, această pârtie ar trebui să se construiască cu îngheţare artificială, să fie o pârtie combinată pentru toate cele trei discipline olimpice şi să respecte principiile de omologare ale federaţiilor internaţionale de specialitate, pentru a putea organiza competiţii cu participare internaţională. Se constată, în acest sens preocuparea la nivel de iniţiativă a mai multor autorităţi locale de a iniţia procedurile de început ale unui proiect modern pentru o pârtie de sanie. 

Nu mai puţin importante sunt o serie de alte probleme, cum ar fi:

Valorile esenţiale promovate de Comitetul Federal, Biroul Executiv şi personalul salariat al F.R.B.S. în activitatea desfăşurată sunt : performanţă, echipă, profesionalism, transparenţă şi exactitate ; rolul acestora este de mobilizare a tuturor factorilor implicaţi în vederea îndeplinirii obiectivelor generale ale F.R.B.S., a respectării Codului Etic adoptat şi a normelor şi regulamentelor interne şi internaţionale impuse de F.I.B.T. şi F.I.L.
Cele mai importante calităţi afirmate în desfăşurarea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale sunt: loialitatea, consecvenţa, implicarea, integritatea, colaborarea şi fair-play-ul.
Bobul, sania, skeletonul şi/sau sania pe piste naturale reprezintă scopul comun care ne uneşte în activitatea federaţiei noastre. Performanţele sportive obţinute la competiţia supremă – Jocurile Olimpice trebuie să fie obiectivul nostru simplu şi concret. Atmosfera concurenţială pentru realizarea acestora ne va determina să dăm cele mai bune rezultate. Esenţa activităţii tuturor membrilor afiliaţi ai federaţiei noastre poate fi o dispută, la general, şi anume aceea că: „a munci în echipă” şi a „a fi cel mai bun” sunt două ţinte care par să se excludă reciproc. Însă toţi membrii federaţiei noastre îşi doresc să fie cei mai buni, dar îşi doresc să lucreze şi în echipă. În acelaşi timp, îşi doresc să lupte laolaltă pentru a câştiga în faţa unei alte naţiuni. Colaborarea între membrii afiliaţi, nu înlocuieşte competiţia, însă direcţionarea competiţiei trebuie să facă către exterior şi colaborarea trebuie să aibă loc în interiorul federaţiei.

Scopul Strategiei este asigurarea cadrului dezvoltării continue, a organizării şi funcţionării performante a acţivităţii de bob, sanie şi skeleton din România.

          În vederea realizării acestui scop se vor urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

Factorii cheie pentru îndeplinirea obiectivelor strategice sunt reprezentaţi de structurarea programelor federaţiei pe cinci planuri de acţiune, ceea ce ne permite un management prin delegare şi o bună urmărire a activităţii pe ansamblu:
► planul de marketing
► planul relaţional
► planul financiar
► planul tehnic
► planul operaţional

1.Dezvoltarea relaţiilor de colaborare/parteneriat  cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării Sportului şi Tineretului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, cât şi cu intituţiile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul sportului, precum şi cu alţi parteneri de drept public şi privat.
2.Cultivarea relaţiilor de cooperare cu federaţiile naţionale similare ale altor ţări.
3.Dezvoltarea, promovarea şi sprijinirea bobului, saniei şi skeletonului de competiţie în plan naţional şi internaţional prin organizarea în România a unor competiţii oficiale internaţionale.

1.Concentrarea eforturilor de a stopa trendul descendent al resurselor financiare, datorită reducerii finanţării pentru programele propuse, ca efect direct al crizei financiare.
2.Susţinerea obiectivelor de performanţă, prioritare în finaţare vor fi JOT 2012, JO 2014 cu sprijinul C.O.S.R. pentru sportivii nominalizaţi în loturile olimpice.
3.Folosirea eficientă a resurselor financiare puse la dispoziţie şi/sau atrase prin asigurarea transparenţei cheltuielilor din activitatea sportivă.
4.Diversificarea acţiunilor de atragere a fondurilor financiare pentru creşterea nivelului finanţării programelor sportive.
5.Creşterea ponderii surselor de finanţare private în bugetul anual pentru activitatea sportivă, în principal prin amplificarea parteneriatului public-privat.
6.Elaborarea unor măsuri de eficientizare a finanţării activităţii sportivilor din loturile naţionale, în scopul asigurării continuităţii în pregătire cu aportul cluburilor unde aceştia sunt legitimaţi şi cu disponibilizarea unor resurse financiare ce vor fi redirecţionate către marea performanţă şi/sau activitatea cu juniorii.
7.Atragerea şi implicarea autorităţilor publice locale pentru susţinerea activităţii de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale.
8.Alocarea de fonduri, din bugetul federaţiei pentru stimularea promotorilor de talente, în cazul premierii sportivului care a obţinut o performanţă notabilă.
9.Oferirea de titluri, distincţii, recompense materiale şi financiare în conformitate cu performanţele obţinute atât sportivilor, cât şi colectivelor tehnice.
10.Asigurarea unui venit constant, de natura indemnizaţiilor, sportivilor şi colectivului tehnic, conform reglementărilor în vigoare.
11.Susţinerea introducerii în nomenclatorul „Clasificarea ocupaţiilor din România” a activităţii de sportiv, fie amator sau profesionist şi pe de altă parte, a recunoaşterii vechimii în activitatea sportivă.
12.Promovarea ideii de revizuire a salarizării antrenorilor prin echivalarea categoriilor cu gradele profesorilor din învăţământ.

Rezultatele dorite prin aplicarea direcţiilor de acţiune în vederea realizării obiectivelor enunţate în acest program strategic pentru perioada ciclului olimpic 2010 – 2014 sunt:

Monitorizarea se va face pe criterii de eficienţă, va fi un proces continuu cu interpretare a rezultatelor anuală.
Procesul de implementare şi monitorizare se vor încheia în anul 2014 cu evaluarea finală care va cuprinde factorii de succes sau eşuare care au influenţat atingerea obiectivelor.
Instituţia abilitată să efectueze ambele operaţiuni este F.R.B.S.
O serie de atribuţii din cadrul monitorizării, mai ales cele din sfera selecţiei, şi/sau a bazei materiale vor reveni membrilor afiliaţi şi organelor administraţiei publice centrale şi locale.
În concordanţă cu rezultatele implementării şi a noilor necesităţi identificate se vor elabora etapele ulterioare, bazate pe feed-back şi eventualele schimbări survenite în cadrul activităţii de bob, sanie, skeleton pe plan intern şi internaţional.
Cu siguranţă însă că obiectivul privind dezvoltarea bazei materiale de bob, sanie, skeleton şi sanie pe piste naturale va trebui permanentizat, procesul de modernizare şi dezvoltare fiind unul continuu, dat de progresul tehnic şi ştiinţific în materie.

Fiecare ciclu olimpic are rolul lui în alegerea celei mai bune strategii pentru activitatea din prezent. Desigur, etapa alegerii prezentei variante se detaşează ca importanţă, întrucât selectarea acesteia a trebuit să ţină seama de o multitudine de criterii, cele mai frecvente fiind: poziţionarea în clasamentele oficiale internaţionale a sportivilor noştrii, longetivitatea în bob/sanie/skeleton/sanie pe piste naturale, rolul F.R.B.S., evoluţia sporturilor noastre pe plan mondial, concurenţa celorlalte naţiuni, etc.

          Elaborarea acestui document confirmă faptul că principalii factori care vor contribui la obţinerea succesului aşteptat sunt:

►Sportivii agrenaţi în realizarea obiectivelor de performanţă trebuie să fie excepţionali;

►Selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor care practică bobul, sania, skeletonul şi sania pe piste naturale trebuie să fie făcute eficient;

►În activitatea de conducere şi administrare a resurselor umane este nevoie de creativitate;

►Aportul fiecărui membru al federaţiei.